About us

Principal Investigator

PhD University of Western Ontario

Professor, Division of Life Science
Director of Laboratory Animal Facility
Director of Center for Stem Cell Research
Director of HKUST-SIAT Joint Lab for Brain Science
Associate Director of Biotechnology Research Institute

Lab Members

Staff

Technical officer – WONG LM Carol
Research Asso. (PT) – Dr. FU Xinrong
Research Assistant Professor – Dr. HAN Lifang

Current Postgraduate Students

ALFONSI M. Vittoria
LIN Lirong
QIU Yudan
XU Jingyan
GAO Chuan
ZHOU Nan

FAN Changxin
QIN Zhen
YU Nian
LIU Liangyi
LIU Ying
ZOU Yan
HUANG Chujun

Alumni

Dr. Xu Qing  (Wuxi AppTec China)
Dr. WU Liming
Dr. YU Lu
Dr. MA Kewei  (The First Hospital of Jilin University)
Dr. SUN Luguo  (Northeast Normal University, Jilin )
Dr. WAN Jun  (SUSTech China)
Dr. ZHANG Wei  (Shenzhen Bay Lab.)
Dr. WANG Haixia  (CART California)
Dr. XIAO Fang
Dr. WANG Kepeng  (University of Connecticut Health Center)
Dr. DAIO Yarui  (Duke University)
Dr. LI Yanfeng  (Mayo Clinic Minnesota)
Dr. WANG Xi  (Sanofi R&D China )
Dr. GUO Xing  (Pfizer R&D China )
Dr. CHEN Yan
Dr. JIANG Lei  (Allianz Global Investors China)
Dr. AN Yitai  ( FlashDx Shenzhen Inc.)

 

Dr. ZHU Han  (UCSD California)
Dr. WANG Gang  (Havard Medical School)
Dr. YU Youqian  (BGI Shenzhen)
Dr. SITU Chenghao  (Nanjing Medical University)
Dr. WEI Xiuqing  (SBP California)
Dr. ZHOU Shaopu (UCSF California)
Dr. CHEN Xianwei
Dr. HENG Youshan

CHEUNG PY Fion  (HKSAR)
LEE KM Carmen
WENG Mingxi  (HKU)
SUN Yang  (Facebook Washington)
LONG Yanyang
WANG Ruirong (Siemens Healthineers Diagnostics Shanghai)
VO Thi Hoai Thuo